تکنولوژی آموزشی ادبیات فارسی
www.taafedu.tk
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ توسط سعید قدردان |
نمونه سوال انشای فارسی – سال دوم راهنمایی
1- وا‍ژه هاي مناسب را براي جاهاي خالي انتخاب كنيد
(بند نويسي-بيت الغزل-شعار-كلمات قصار)
الف-خلاصه و فشرده خواسته ها و آرمان هاي يك ملت را............مي گويند.
ب-به بهترين بيت در غزل.............مي گويند.
ج-يكي از زيبايي ها و هنرهاي ادبي ..............است.
د-رعايت................در انشا نويسي سبب زيبايي و انسجام نوشته مي شود.
2-در بيت زير كدام زيبايي ادبي به كار رفته است؟
ذات او دروازه ي شهر علوم              زير فرمانش حجاز و چين و روم
الف)تشخيص           ب)تلميح         ج)ضرب المثل            د)تخيل
3-ركن سوم تشبيه زیر چيست؟
      غنچه هم گفت گرچه دلتنگم      مثل لبخند باز خواهم شد
الف)غنچه                ب)دلتنگ         ج)لبخند                 د)باز شدن
4-با كلمات زير جملات ادبي زيبا بسازيد.
خورشيد:            زندگي:
5-براي موضوعات زير كلمات قصار يا امثال و حكم بنويسيد.
دوست:                كتاب:
6-در عبارات زير كدام زيبايي هاي ادبي به كار رفته است؟
الف)زندگي مثل درياست گاه آرام و گاه توفاني
ب)خاك تشنه تكاني خورد و ذرات ريز آن جابجا شد


7-عبارت ناتمام زير را تا دو سطر ادامه دهيد.
مردمان سرزمين من......
8-مفهوم بيت زير را بنويسيد.
علم چندان كه بيشتر خواني                     چون عمل در تو نيست ناداني
9-درباره نوجواني يك بند بنويسيد و در آن از آيات ،روايات،امثال و حكم يا......استفاده كنيد.
10- درمورد راه هاي رسيدن به عزت و آزادگي يك بند بنويسيد .
11- نشانه هاي نگارشي مناسب(.  ؟  :  ! و ...) را  در پرانتز بنويسيد.
بزرگي را پرسيدند(   )اين همه صبر چگونه يافتي(   )گفت(  )از مورچه اي آموختم (  )
12- نشانه های نگارشی را در متن زیر به کار ببرید :
دیروز وقتی به خانه رفتم مادرم پرسید امروز چه درسی داشتید گفتم همه ی درس های امروز را خوانده بودم مادرم خوشحال شد و این سخن پیامبر را خواند علم را یاد بگیرید حتی اگر در چین باشد.
13- درباره يكي از موضوعات زير انشايي بنويسيد(با رعايت كليه ي  قواعد نگارشي)(10)
1-جايگاه كتاب در دنياي امروز
2-توصيف آسمان ابري در يك روز زمستاني